O nas

Dr Witold Szczuciński (kierownik projektu)

 

Od 2004 roku Adiunkt w Zakładzie Mineralogii i Petrologii, w Instytucie Geologii UAM. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych, w tym między innymi:

  • „Późnoholoceńskie zmiany tempa i sposobu akumulacji osadów oraz ich znaczenie dla fauny bentosowej we fiordach Spitsbergenu, Svalbard” (IP 2010 040970) – kierownik projektu,
  • „Zapis fal tsunami i przewracających się gór lodowych w przybrzeżnych środowiskach limnicznych Grenlandii – implikacje dla rekonstrukcji historii zmian pozoiomu morza, aktywności strumieni lodowych i określenia zagrożeń naturalnych” (2011/01/B/ST10/01553) – kierownik projektu,
  • „Wpływ recesji lodowców po Małej Epoce Lodowej na tempo akumulacji osadów i pogrzebania węgla we fiordach subpolarnych” (2013/20/E/ST10/00166) – kierownik projektu.

Zainteresowania naukowe: współczesne procesy sedymentacji, zwłaszcza w środowisku glacjalnym, przybrzeżnym i szelfowym, zapis geologiczny zmian środowiskowych, szczególnie zdarzeń katastroficznych, tempo akumulacji osadów, sposoby jego określenia, geologiczne i środowiskowe skutki fal tsunami, lodowca, wieloletnia zmarzlina, jaskinie lodowe, geologia środowiskowa.

Lista publikacji dostępna pod tym adresem.

Prof.  zw. Dr hab. Andrzej Muszyński

 

Kierownik Zakładu Mineralogii i Petrologii, w Instytucie Geologii UAM. Promotor wielu prac magisterskich i doktoranckich. Uczestnik i kierownik licznych projektów badawczych, w tym między innymi:

  • „Petrologia i wiek skał magmowych intruzji Żeleźniak w Górach Kaczawskich” (grant promotorski – KBN – 6 P04D 005 20) – kierownik projektu,
  • „Zapis mineralogiczny impaktogenezy oraz sposób dystrybucji materii meteorytowej w otoczeniu kraterów położonych na północnym zboczu Góry Moraskiej” (grant promotorski – KBN – 2 P04D 042 27) – kierownik projektu,
  • „Ewolucja magm i zróżnicowanie geochemiczne skał magmowych czerwonego spągowca w północnej części monokliny przedsudeckiej na podstawie materiałów wiertniczych” (grant promotorski – KBN – 2 P04D 049 25) – kierownik projektu.

Zainteresowania naukowe: petrologia skał wulkanicznych, metamorfizm wysokociśnieniowy, metamorfizm kontaktowy, minarały skałotwórcze, meteoryty żelazne, współczesna geotektonika i ekspansja Ziemi.

Lista publikacji postępna tutaj

Dr Kai Wünneman

 

Pracownik naukowy Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, rzecznik prasowy programu „Impact, Meteorites and geological processes”, kierownik grupy modelowania numerycznego.

Zainteresowania naukowe: modelowanie numeryczne procesów zachodzących na powierzchni planet, symulacje spadków meteorytów, geofizyka, przewidywanie i szacowanie rozmiarów katastrof naturalnych takich jak na przykład trzęsienia Ziemii czy tsunami.

Życiorys wraz z listą publikacji dostępny jest na tej stronie.

Prof. UAM dr hab. Tom van Loon

Specjalista w zakresie szeroko pojętej geologii glacjalnej, analizy minerałów ciężkich, deformacji osadów klastycznych, w tym szczególnie deformacji indukowanych sejsmicznie. Wieloletni redaktor w czasopiśmie JCR Sedimentary Geology, wielokrotnie nagradzany za pracę redakcyjną, w tym w 2013 roku nagrodzony przez redakcję za wybitny wklad w jakość czasopisma.

Dr inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz

Adiunkt w Zakładzie Mineralogii i Petrologii w Instytucie Geologii UAM. Zainteresowania naukowe: mineralogia i geochemia osadów lądowych i morskich, szczególnie neogeńskich, minerały ilaste, mineralizacja kruszcowa w osadach, geologia surowcowa, przeobrażenia postsedymentacyjne osadów. Lista publikacji dostępna pod tym adresem.

Dr Robert Jagodziński

Zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych w Instytucie Geologii UAM. Specjalizuje się w petrografii, materiałach ilastych oraz minerałach ciężkich i geochemii. Zainteresowania naukowe: współczesne osady szelfowe Morza Południowochińskiego, osady delty Mekongu, mineralogia osadów „tsunami” na tajlandzkim wybrzeżu Morza Andamańskiego. Lista publikacji: tutaj.

Mgr Małgorzata Bronikowska

Absolwentka Astronomii na Wydziale Fizyki UAM, od 5.2014 zatrudniona w Instytucie Geologii UAM. Zainteresowania naukowe: małe ciała Układu Słonecznego, kratery uderzeniowe, modelowanie numeryczne.

Mgr Krzysztof Pleskot

Absolwent geografii (specjalność geoekologia), zatrudniony w Instytucie Geologii UAM od 5.2014. Zainteresowania naukowe: skutki środowiskowe impaktów, sedymentologia glacjalna, mikromorfologia osadów nieskonsolidowanych.

Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

Profesor w Instytucie Badań Czwartorzędu i Geologii, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziale Historycznym UAM. W okresie od października 1998 do marca 2001 uzyskał stypendium naukowe japońskiego Ministra Edukacji, Sportu i Kultury (Monbusho), odbywając staż w Departament of Geology and Mineralogy, Kyoto, w laboratorium Profesora Yoshinori Yasuda. Uczestniczył w wielu ekspedycjach naukowych, jest również Prezesem Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, członkiem PTPN, Stowarzyszenia Archeologów Polskich i wielu innych. Zainteresowania naukowe: paleoekologia czwartorzędu, analiza pyłkowa, zmiany środowiskowe okresu późnego glacjału i postglacjału na obszarze Polski, Chin, Japoni, Korei i Indii. Jest autorem ponad 80 publikacji.

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz

Od 2011 Profesor w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM. Uczestnik licznych projektów badawczych i ekspedycji naukowych. członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i komitetów. Od 2012 roku dyrektor Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM. Zainteresowania naukowe: geologia glacjalna, sedymentologia, warunki meteorologiczne i glacjologia w rejonach biegunowych, pomiary geodezyjne, formowanie jaskiń, osady i lód w jaskiniach. Dkładny życiorys dostępny pod tym adresem.

Dr Monika Lutyńska

Adiunkt w Zakładzie Paleologii i Paleografii Czwartorzędu, Sekretarz Oddzialu Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ponadto Członek Zespołu Badawczego w Naukowo – Dydaktycznej Pracowni Mikroskopii Skanningowej i Mikroanalizy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Obecnie także kierownik projektu badawczego „Współczesne zespoły okrzemkowe jako podstawa do wnioskowania o zmianach ekologicznych / środowiskowych jezior przybrzeżnych Bałtyku Południowego w przeszłości”. Kierunki i obszary badań: zmiany paleoekologiczne bałtyckich jezior przybrzeżnych, bioindykacyjne wlaściwości okrzemek, okrzemki jako wskaźniki zmian paleoekologicznych polodowcowych zbiorników jeziornych, badania paleoekologiczne jeziorek tundrowych na Spitsbergenie (Petuniabukta). Spis publikacji wraz z życiorysem dostępny pod tym linkiem.

Dr Natalia Artemieva

Pracownika Naukowy Planetary Science Institute w Tuscon, a także Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Science w Moskwie. Pracuje także w Berlinie, Londynie i Torronto. W swojej pracy naukowej zajmuje się zderzeniami w Systemie Słonecznym, w tym przede wszystkim numerycznym modelowaniem impaktów (od Merkurego do Saturna).

Dr Sławomir Cerbin

 

Od 2009 roku adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii  na Wydziale Biologii UAM. Wykonawca i kierownik wielu projektów badawczych. Specjalizuje się w ekologii, hydrobiologii, zooplanktonie, toksyczności sinic, ekotoksykologii oraz ochronie środowiska.